Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 – ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017 (Κωδικοποιημένο) Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79/2017

ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017

Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών.

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 9 του άρθρου 3 ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),

β) της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

2. Την με αριθμό 9/17-03-2016 γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

3. Την με αριθμό 29/21-07-2016 γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 83841/Β1/19-5-2017 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

5. Την με αριθμό Δ140/2017 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που εξεδόθη με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Για την συνέχεια πατήστε PD 79_2017

Blog στο WordPress.com.