Ενημέρωση απο την Ένωση Συλλόγων Γονέων Πετρούπολης σχετικά με το ΑΔΥΜ

Σχετικά με το ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή) και επειδή πληροφορηθήκαμε (αναφέρεται στην Ένωση) ότι πολλά παιδιά δεν το έχουν προσκομίσει ακόμα καλό είναι να ενημερωθούν όλοι οι γονείς ότι το ΑΔΥΜ συμπληρώνεται σε όλες τις μονάδες υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας  κλπ) ΔΩΡΕΑΝ.

Σύμφωνα με την από 27.05.2014 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπ Υγείας:

 στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των οικογενειών και μαθητών–τριών για τη χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας εγγραφής στις σχολικές μονάδες της Π.Ε. και συμπλήρωσης του Α.Δ.Υ.Μ., οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι κατά τις επισκέψεις τους στα πρωινά και απογευματινά ιατρεία των εν λόγω μονάδων υγείας του Ε.Σ.Υ. και του Π.Ε.Δ.Υ., δεν καταβάλουν το προβλεπόμενο εξέταστρο των πέντε (5) Ευρώ

Άρθρο 3. Κατάρτιση – Συμπλήρωση

γ) Στην παράγραφο 2 προσδιορίζεται ότι το Α.Δ.Υ.Μ., καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Μονάδες Υγείας κλπ) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσοκομείων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία).

Άρθρο 7. Συγκρότηση κλιμακίων για τη συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.Μ.

Στο εν λόγω άρθρο προβλέπεται ότι κατά την περίοδο των εγγραφών των μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. και για διάστημα από το Μάιο έως και το Σεπτέμβριο κάθε έτους, παρέχεται η δυνατότητα συγκρότησης κλιμακίων ιατρών σε Μονάδες Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας, με σκοπό να διευκολύνεται η διαδικασία κατάρτισης –συμπλήρωσης του Α.Δ.Υ.Μ. και η έγκαιρη χορήγηση αυτών στους γονείς και κηδεμόνες.

Οι οικείες Δ.Υ.ΠΕ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων τους και εκτιμώντας τις κατά περίπτωση γεωγραφικές ιδιαιτερότητες των περιοχών τους καθώς και τις ανάγκες που συνήθως προκύπτουν για τη συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.Μ. καλούνται να προβούν στη συγκρότηση κλιμακίων από αρμόδιους γιατρούς προκειμένου να διευκολυνθούν οι οικογένειες των μαθητών.

Γ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Λαμβάνοντας υπόψη τις μεταρρυθμίσεις που έχουν προκύψει στο πλαίσιο του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και των σχετικών αναδιαρθρώσεων των μονάδων υγείας (βλπ. ενότητα Α.3. της παρούσης εγκυκλίου), καλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς στους οποίους υπηρετούν ιατροί που έχουν την ευθύνη συμπλήρωσης του Α.Δ.Υ.Μ., ή εμπλέκονται στη χορήγηση αυτούνα προβούν στις απαραίτητες προβλεπόμενες από τα άρθρα της σχετικής Κ.Υ.Α., κατά περίπτωση ενέργειες ώστε να εξυπηρετηθούν κατά το καλύτερο και συντομότερο δυνατό οι οικογένειες των μαθητών/τριών κατά κύριο λόγο την περίοδο από Μάιο έως και Οκτώβριο κάθε έτους.

Οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους καλούνται να συντονίσουν τις μονάδες υγείας της περιοχής ευθύνης τους και ιδιαίτερα αυτές του Π.Ε.Δ.Υ. για την καλύτερη εφαρμογή της σχετικής Κ.Υ.Α. και ερμηνευτικής εγκυκλίου.

  1. Ειδικότερα, οι μονάδες υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. όπως αυτές λειτουργούν κατ’ εφαρμογή του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/18.2.2014) και σύμφωνα με τις εγκυκλίους:

α) αρ. πρωτ. Υ3/Γ.Π./οικ.23726/17.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΠΘ-7ΔΥ), «Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014- Διευκρινήσεις για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.»

β) αρ. πρωτ. Υ3/Γ.Π./οικ.34408/16.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Ξ97), «Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014 – Διευκρινήσεις για τα Κέντρα Υγείας και τις αποκεντρωμένες μονάδες τους στο πλαίσιο ένταξης και λειτουργίας του Π.Ε.Δ.Υ.»,

καλούνται να εξυπηρετούν τις οικογένειες των μαθητών/τριών για τη συμπλήρωση και χορήγηση του Α.Δ.Υ.Μ., για την τήρηση των σχετικών αρχείων Α.Δ.Υ.Μ. και Φ.Ι.Ε. που χορηγούν καθώς και να μεριμνήσουν για την διασύνδεση τους με τις σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης τους, προκειμένου, όπου απαιτείται να ενημερωθούν μέσω των Α.Δ.Υ.Μ. για τα σοβαρά προβλήματα υγείας των μαθητών/τριών για τη λήψη μέτρων σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης και όπως περιγράφονται στην ενότητα Β.1.δ.

Συγκεκριμένα:

(I) Οι μονάδες υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. (πρώην Ν.Μ.Υ. ή Τ.Μ.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπως αυτές λειτουργούν σύμφωνα με την α) σχετική εγκύκλιο καλούνται να εξυπηρετούν τις οικογένειες των μαθητών/τριών για τα ανωτέρω, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις ενότητες (2) παρεχόμενες υπηρεσίες, (3) ωράριο λειτουργίας, (7) ιατροί υποδοχής, (8) δυνατότητα παραπομπής, (9) οικογενειακοί ιατροί, (10) τηλεφωνικά ραντεβού.

(II) Οι μονάδες υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. και συγκεκριμένα τα Κέντρα Υγείας και οι αποκεντρωμένες μονάδες τους όπως αυτές λειτουργούν σύμφωνα με την β) σχετική εγκύκλιο καλούνται να εξυπηρετούν τις οικογένειες των μαθητών/ τριών για τα ανωτέρω σύμφωνα με τα

όσα ορίζονται στις ενότητες (2) Παρεχόμενες υπηρεσίες, (3) Ωράριο λειτουργίας, (8) ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, (10) ιατροί υποδοχής , (11) δυνατότητα παραπομπής.

(III) Λαμβάνοντας υπόψη την ενότητα (2) παρεχόμενες υπηρεσίες των ανωτέρω α) και β) σχετικών εγκυκλίων, στις οποίες αναφέρεται ότι στις μονάδες υγείας του Π.Ε.Δ.Υ., οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται ισότιμα για όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τους ικανότητα συμπεριλαμβανομένων και των ανασφαλίστων πολιτών.

Σε συνέχεια των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων και εγγράφων που σχετίζονται με την καταβολή αμοιβής (εξέταστρου) στις μονάδες υγείας της Π.Φ.Υ. και που αναφέρονται στις παραγράφους Α έως ΣΤ της ενότητας 2 της β) σχετικής εγκυκλίου σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των οικογενειών και μαθητών–τριών για τη χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας εγγραφής στις σχολικές μονάδες της Π.Ε. και συμπλήρωσης του Α.Δ.Υ.Μ., οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι κατά τις επισκέψεις τους στα πρωινά και απογευματινά ιατρεία των εν λόγω μονάδων υγείας του Ε.Σ.Υ. και του Π.Ε.Δ.Υ., δεν καταβάλουν το προβλεπόμενο εξέταστρο των πέντε (5) Ευρώ.

Σύμφωνα δε με ΥΑ 2005 (ΦΕΚ859) και σχετικά με ανασφάλιστους:

στ) Για τους ανασφάλιστους Έλληνες και ανασφάλιστους Αλλοδαπούς και στις περιπτώσεις που οι γονείς ή οι κηδεμόνες αδυνατούν για οικονομικούς λόγους να προσκομίσουν το Α. Δ. Υ. ο διευθυντής της σχολικής μονάδα, ύστερα από έγγραφη και σύμφωνη γνώμη του γονέα ή κηδεμόνα, παραπέμπει το μαθητή ή τη μαθήτρια στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο για δωρεάν συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.

Categories: Γενικού ενδιαφέροντος, Για Εκπαιδευτικούς, Για γονείς, Για μαθητές | Ετικέτες: ,, | Σχολιάστε

Πλοήγηση άρθρων

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Blog στο WordPress.com.